Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
URE SI NCW 01 – dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki 5 razy w roku do 15 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 16 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 15 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 15 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 15 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki 5 razy w roku do 15 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 16 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 15 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 15 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 15 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. NIP. Adres jednostki. Paliwa ciekłe. Biopaliwa ciekłe. Zawartość biokomponentów. Rodzaj biokomponentu. Biokomponenty. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Rodzaj paliwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.03 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023