Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF BD-PIT 11 – dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11, PIT-11A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/M, DSF-1)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 28 lutego 2025 r. za rok podatkowy 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wybór sposobu opodatkowania. Symbol formularza będącego źródłem danych dla rekordu. Numer PESEL podatnika, jeżeli został nadany. Numer PESEL małżonka, jeżeli został nadany. Identyfikator podatkowy (NIP) podatnika, jeżeli został nadany. Identyfikator podatkowy (NIP) małżonka, jeżeli został nadany. Nazwisko podatnika. Nazwisko małżonka. Imię podatnika. Imię małżonka. Drugie imię podatnika. Drugie imię małżonka. Data urodzenia podatnika. Data urodzenia małżonka. Adres zamieszkania podatnika i małżonka. Dochód według źródeł przychodów. Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28, PIT-36, PIT/M). Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT-36, PIT-36L). Przychody z działalności prowadzonej w formie spółki(-łek) osób fizycznych, w której(-rych) podatnik jest wspólnikiem (PIT-28). Przychody z działalności prowadzonej osobiście (PIT-11, PIT-36, PIT-37). Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej z uwzględnieniem osób do ukończenia 26. roku życia (PIT-11, PIT-36, PIT-37). Przychody z emerytur – rent oraz innych krajowych świadczeń (PIT-11A). Przychody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (PIT-11A). Przychody z praw autorskich i innych praw (PIT-11, PIT-36, PIT-37). Przychody z działalności nierejestrowanej (PIT-36). Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39). Przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko (PIT-28). Łączne dochody podlegające daninie solidarnościowej (DSF-1). Dochody osiągnięte za granicą (PIT-36). Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych (PIT-28). Przychody określane przez organ podatkowy (PIT-28). Przychody z emerytur i rent (PIT-11, PIT-36, PIT-37). Należności z tytułu umowy zlecenia (PIT-11). Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36, PIT-36L). Przychody ze zbycia papierów wartościowych, praw i udziałów (PIT-38). Przychody z praw majątkowych (PIT/M). Przychody wskazane w PIT-8C (PIT-38). Przychody z rent krajowych i zagranicznych (PIT/M). Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L). Inne źródła przychodów (PIT-11, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT/M)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01 1.70.02 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025