Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS AC 05 – dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Aplikacja Centralna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Identyfikator oświadczenia. Identyfikator wniosku. Pierwsze imię cudzoziemca. Drugie imię cudzoziemca. Nazwisko cudzoziemca. Data urodzenia. Obywatelstwo. Seria i numer dokumentu podróży cudzoziemca. Data ważności dokumentu podróży cudzoziemca. Adres podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę. Okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy od–. Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy –do. NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Kod urzędu pracy rejestrującego oświadczenie. Kod powiatu urzędu pracy rejestrującego oświadczenie. Wynagrodzenie brutto. Wymiar czasu pracy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024