Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OKE SI 01 – dane dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych
Źródło danych:
Systemy informacyjne okręgowych komisji egzaminacyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Okręgowe komisje egzaminacyjne Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przystępujący do egzaminu. Średni wynik egzaminu. Osoby, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024