Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR IRZ 05 – dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy, produkcji zwierzęcej oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zgodnie z potrzebami analitycznymi badania od 1 stycznia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię i nazwisko. Nazwa jednostki. Adres producenta. Adres siedziby. Numer identyfikacyjny producenta IRZ. PESEL. REGON. Bydło. Owce. Kozy. Urodzenia cieląt. Urodzenia jagniąt. Urodzenia koźląt. Padnięcia bydła. Padnięcia owiec. Padnięcia kóz. Ubój bydła w gospodarstwie. Ubój owiec w gospodarstwie. Ubój kóz w gospodarstwie. Całkowity ubój zwierząt
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023