Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF CRDP 01 – elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzenia sprawozdania według struktur wskazanych w załącznikach nr 1, 4–6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez jednostki zobowiązane
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Centralny Rejestr Danych Podatkowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 16 sierpnia 2024 r. dane podmiotów, których rok obrotowy kończył się w okresie 1 stycznia–31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przepływy pieniężne netto. Kapitał (fundusz) własny. Kapitał (fundusz) własny po korektach. Kapitał (fundusz) podstawowy. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego. Kapitał (fundusz) zapasowy. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych. Zysk (strata) z lat ubiegłych. Zysk (strata) z lat ubiegłych po korektach. Zysk (strata) netto. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty). Aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne – koszty zakończonych prac rozwojowych. Wartości niematerialne i prawne – wartość firmy. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne. Rzeczowe aktywa trwałe. Środki trwałe netto. Środki trwałe – grunty. Środki trwałe – budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Środki trwałe – urządzenia techniczne i maszyny. Środki trwałe – środki transportu. Środki trwałe – inne środki trwałe. Środki trwałe w budowie. Zaliczki na środki trwałe w budowie. Należności długoterminowe. Inwestycje długoterminowe. Inwestycje długoterminowe – nieruchomości. Inwestycje długoterminowe – wartości niematerialne i prawne. Inwestycje długoterminowe – długoterminowe aktywa finansowe. Długoterminowe aktywa finansowe – udziały lub akcje. Długoterminowe aktywa finansowe – inne papiery wartościowe. Długoterminowe aktywa finansowe – udzielone pożyczki. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa obrotowe. Zapasy. Zapasy – materiały. Zapasy – półprodukty i produkty w toku. Zapasy – produkty gotowe. Zapasy – towary. Zapasy – zaliczki na dostawy i usługi. Należności krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych. Inwestycje krótkoterminowe. Inwestycje krótkoterminowe – udziały lub akcje. Inwestycje krótkoterminowe – inne papiery wartościowe. Inwestycje krótkoterminowe – udzielone pożyczki. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Należne wpłaty na kapitał podstawowy. Udziały (akcje) własne. Aktywa razem. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Rezerwy na zobowiązania. Rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne. Zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Zobowiązania długoterminowe – inne zobowiązania finansowe. Zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń. Fundusze specjalne. Rozliczenia międzyokresowe. Rozliczenia międzyokresowe – ujemna wartość firmy. Pasywa razem. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług). Zmiana stanu produktów. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Koszty działalności operacyjnej. Amortyzacja. Zużycie materiałów i energii. Usługi obce. Podatki i opłaty. Podatek akcyzowy (koszty działalności). Wynagrodzenia (koszty działalności). Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Koszty działalności operacyjnej – pozostałe koszty rodzajowe. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Zysk ze sprzedaży. Strata ze sprzedaży. Pozostałe przychody operacyjne. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody). Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody). Dotacje. Inne przychody operacyjne. Pozostałe koszty operacyjne RZiS. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty). Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty). Inne koszty operacyjne. Zysk z działalności operacyjnej. Strata z działalności operacyjnej. Przychody finansowe. Dywidendy i udziały w zyskach – RZiS. Odsetki (przychody). Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody). Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody). Inne przychody finansowe. Koszty finansowe. Odsetki (koszty). Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty). Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty). Inne koszty finansowe. Zysk brutto. Strata brutto. Podatek dochodowy (księgowy). Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty). Zysk netto. Strata netto. Nazwa pełna jednostki. Adres siedziby. NIP. Rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Koszty ogólnego zarządu. Zysk brutto ze sprzedaży. Strata brutto ze sprzedaży. Adres do korespondencji. Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią. Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.09 1.61.05 1.61.12 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024