Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI-CRU 03 – dane dotyczące osób wyrejestrowywanych z ubezpieczeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 razy w roku do 31 sierpnia 2023 r. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2023 r., do 29 lutego 2024 r. za lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Numer PESEL płatnika. Numer identyfikacyjny REGON płatnika. Nazwa skrócona płatnika. Płeć. PESEL. Data urodzenia. Kod tytułu ubezpieczenia. Data wyrejestrowania ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego. Data rozwiązania / wygaśnięcia stosunku pracy / stosunku służbowego. Kod wygaśnięcia / kod trybu rozwiązania stosunku pracy / stosunku służbowego. Kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Strona, z której inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Cel złożenia dokumentu ZUS ZWUA
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023