Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ SWD PRM 02 – dane dotyczące medycznych czynności ratunkowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Zdrowia Raz w roku do 2 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer księgi rejestrowej. Dane teleadresowe. Nazwa dysponenta jednostki. Miejsce stacjonowania. Jednostki działające w systemie ratownictwa medycznego. REGON. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego. Osoby ze stwierdzonym zgonem przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024