Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych) dla jednostek lokalnych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób lub więcej i których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD do sekcji K, ponoszące nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Środki trwałe brutto. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.66.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023