Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
IF – sprawozdanie o wykorzystaniu instrumentów finansowych w przedsiębiorstwach niefinansowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
IF – sprawozdanie o wykorzystaniu instrumentów finansowych w przedsiębiorstwach niefinansowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 50 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, które posiadają instrumenty finansowe oraz są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 lipca 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Instrumenty finansowe. Międzynarodowa wymiana towarowa. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek przepływów pieniężnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Struktura walutowa przychodów i kosztów. Transakcje na instrumenty pochodne. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem. Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024