Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GS-S – sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
GS-S – sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 1 lipca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Finansowe aktywa i pasywa. Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Środki trwałe brutto. Współpraca podmiotów gospodarki społecznej. Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej. Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024