Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PFRON SI 01 – dane dotyczące zakładów pracy chronionej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System informacyjny PFRON
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Raz w roku do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przeważający rodzaj prowadzonej działalności. Forma prawna. Adres siedziby. Adres do korespondencji. Typ pracodawcy. Nazwa pełna jednostki. NIP. REGON
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024