Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI-CRU 04 – dane dotyczące liczby dni absencji chorobowej i liczby zaświadczeń lekarskich wydanych z tytułu COVID-19
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4 razy w roku do 28 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 28 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 27 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 31 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zaświadczenia lekarskie wystawione z tytułu COVID-19. Osoby, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu COVID-19
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023