Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI 05 – dane dotyczące wniosków o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w kwartale do 17 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 17 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 16 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Numer identyfikacyjny REGON płatnika. Numer PESEL płatnika. Nazwa skrócona płatnika. PESEL osoby wykonującej umowę cywilnoprawną. Rodzaj umowy. Data zawarcia umowy. Okres, na jaki została zawarta umowa. Data odstąpienia od umowy. Ograniczenie wykonania umowy lub umowa nie doszła do skutku. Przychód wynikający z umowy. Osiągnięty przychód. Przychody z innych umów cywilnoprawnych. Kontynuacja wniosku złożonego. Osoba składająca wniosek. Rozpatrzenie wniosku – pozytywne lub negatywne. Data złożenia wniosku
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.04 1.61.01 1.61.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023