Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI 06 – dane dotyczące wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w kwartale do 17 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 17 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 16 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Numer identyfikacyjny REGON płatnika. Numer PESEL płatnika. Nazwa skrócona płatnika. Osoba składająca wniosek. Osiągnięty przychód. Miesiące, za jakie płatnik zawnioskował o zwolnienie z opłacania składek. Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD. Pomoc otrzymana przez podmiot. Wartość otrzymanej pomocy. Data otrzymania pomocy. Rodzaj i forma otrzymanej pomocy. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy. Rozpatrzenie wniosku – pozytywne lub negatywne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.04 1.61.01 1.61.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023