Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
Z.6.IERiGZ_PIB – tablice zbiorcze Regionalnych Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
Z.6.IERiGZ_PIB – tablice zbiorcze Regionalnych Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 30 września 2025 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.37
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025