Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MI SIPAM 01 – dane dotyczące morskiej linii brzegu, odcinka rozgraniczającego obszar morza terytorialnego oraz długości morskiej granicy państwowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury
Źródło danych:
System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Infrastruktury Raz w roku do 10 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Długość morskiej linii brzegu. Długość odcinka rozgraniczającego obszar morza terytorialnego. Długość morskiej granicy państwowej. Długość morskiej granicy państwowej na morzu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024