Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI 07 – dane dotyczące umów o dzieło
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w miesiącu do 50. dnia po miesiącu za miesiąc i do 23 stycznia 2024 r. za listopad 2023 r., do 21 lutego 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
NIP zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. REGON zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. PESEL zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. Data urodzenia zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. Imię i nazwisko zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. Nazwa skrócona zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. Adres siedziby zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. PESEL osoby wykonującej umowę cywilnoprawną. Data urodzenia wykonawcy umowy o dzieło. Adres zamieszkania wykonawcy umowy o dzieło. Adres do korespondencji wykonawcy umowy o dzieło. Data zawarcia umowy. Data rozpoczęcia wykonywania dzieła. Data zakończenia wykonywania dzieła
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023