Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BC-I – badanie budżetu czasu ludności, kwestionariusz indywidualny
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BC-I – badanie budżetu czasu ludności, kwestionariusz indywidualny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Co 10 lat do 20. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 22 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka pracy głównej. Czas pracy. Czas pracy i organizacja czasu pracy. Dane identyfikacyjne. Dojazdy do pracy. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Pomoc otrzymywana i udzielana przez gospodarstwo domowe. Pracujący według MOP. Pracujący, w tym zatrudnieni. Stan zdrowia (samoocena) i niepełnosprawność. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Status na rynku pracy. Styl życia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Zawód wykonywany. Orzeczenie o niepełnosprawności członków gospodarstw domowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023