Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KK-3 OZ – ankieta dotycząca statystyki muzeów – organizacja i zarządzanie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Źródło danych:
KK-3 OZ – ankieta dotycząca statystyki muzeów – organizacja i zarządzanie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Muzea o statucie lub regulaminie uzgodnionym z MKiDN;

metoda obserwacji pełnej
Co 4 lata do 15 marca 2024 r. za cztery lata poprzedzające rok badania;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;

metoda obserwacji pełnej
Co 4 lata do 31 października 2024 r. za cztery lata poprzedzające rok badania;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe muzeum. Dokumenty zarządcze. Dostępność oferty muzeum. Funkcjonowanie muzeum w sieci. Informacje kadrowo-finansowe w muzeum. Kadra muzeum. Kontrole, audyty i dostęp do informacji publicznej. Nagrody w konkursach. Promocja i marketing
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.01