Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIJHARS SI 03 – dane o powierzchni upraw ekologicznych oraz pogłowiu zwierząt gospodarskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Źródło danych:
System informacyjny Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Raz w roku do 29 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gospodarstwa ekologiczne w okresie konwersji. Gospodarstwa ekologiczne po zakończonym okresie konwersji. Powierzchnia upraw ekologicznych. Pogłowie ekologicznych zwierząt gospodarskich. Imię i nazwisko. Nazwa gospodarstwa/jednostki. Nazwa jednostki certyfikującej. Numer identyfikacyjny producenta nadany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Numer producenta z ewidencji producentów. Adres zamieszkania. Adres siedziby
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024