Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR SI 02 – dane dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 29 marca 2024 r. za lata 2021–2023 według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer producenta z ewidencji producentów. Nazwa i kod działania. Nazwa i kod poddziałania. Nazwa i kod typu lub rodzaju operacji. Nazwa i kod pakietu. Data podpisania umowy lub wydania decyzji o przyznaniu płatności. Data wypłaty płatności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024