Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZER_MSWiA SI Emeryt 03 – dane o osobach, które posiadają ważne orzeczenie o grupie inwalidztwa, wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
Źródło danych:
SI Emeryt Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Data urodzenia. Imię i nazwisko. Adres zameldowania. Adres zamieszkania. Obywatelstwo. Zawód wykonywany. Płeć. Grupa inwalidzka
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.21
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024