Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RRW-21 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych gospodarstwa chowu i hodowli ryb
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-21 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych gospodarstwa chowu i hodowli ryb
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działalności w zakresie: sekcja A, dział 03, grupa 03.1, klasa 03.12, podklasa 03.12.Z – rybołówstwo w wodach śródlądowych, grupa 03.2, klasa 03.22, podklasa 03.22.Z – chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych oraz dział 01, grupa 01.5, klasa 01.50, podklasa 01.50.Z – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 64
Raz w roku do 6 maja 2024 r. za rok 2023 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych lub wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 listopada 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 grudnia 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat – banki. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Statystyka strukturalna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024