Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SN SI 03 – dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych sędziom w podziale według wieku oraz płci
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Sądu Najwyższego
Źródło danych:
System informacyjny Sądu Najwyższego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sąd Najwyższy Raz w roku do 30 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Osoby objęte systemem emerytalno-rentowym (czynne zawodowo). Świadczeniobiorcy pobierający emeryturę. Świadczeniobiorcy pobierający rentę. Świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną. Osoby, które w danym roku weszły do systemu emerytalno–rentowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023