Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
K-08 – sprawozdanie kina
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
K-08 – sprawozdanie kina
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do podklasy 59.14.Z lub zajmujące się publiczną projekcją filmów;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 24 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność w dziedzinie kinematografii. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Pracujący, w tym zatrudnieni
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024