Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MC ROUNNP_PESEL 01 – dane o obywatelach Ukrainy, którym nadano numer PESEL, w sposób określony w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL; Rejestr PESEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji 4 razy w roku do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 30 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 29 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer PESEL obywatela Ukrainy. Unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński. Imię obywatela Ukrainy. Drugie imię obywatela Ukrainy. Nazwisko obywatela Ukrainy. Płeć obywatela Ukrainy. Numer PESEL matki, o ile został nadany i jest znany. Numer PESEL ojca, o ile został nadany i jest znany. Data urodzenia obywatela Ukrainy. Kraj obywatelstwa obywatela Ukrainy - kod kraju i nazwa kraju. Kraj urodzenia obywatela Ukrainy - kod i nazwa kraju. Data przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Ukrainy. Data złożenia wniosku złożonego przez lub w imieniu obywatela Ukrainy. Numer PESEL osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Seria i numer ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem, a w przypadku obywatela Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby. Data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem, a w przypadku obywatela Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby, jeżeli dostępna. Imię osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Drugie imię osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Nazwisko osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Płeć osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Data urodzenia osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem. Kraj obywatelstwa osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem - kod kraju i nazwa kraju. Stosunek pokrewieństwa z dzieckiem lub inna relacja łącząca osobę z dzieckiem
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14 1.30.18 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023