Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS SIPPWPOU 01 – dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Stały dostęp od 1 stycznia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej. NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Numer REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Numer PESEL osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Nazwa podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Imię osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Drugie imię osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Nazwisko osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Adres siedziby podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Adres zamieszkania osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Symbol PKD podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Numer telefonu o charakterze służbowym podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Numer PESEL obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę – o ile został nadany. Imię obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Drugie imię obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Nazwisko obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Data urodzenia obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Płeć obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Kraj obywatelstwa obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę – kod kraju i nazwa kraju. Numer i seria dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Rodzaj dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy, któremu powierzono pracę. Stanowisko obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Rodzaj wykonywanej pracy obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Nazwa i kod zawodu obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Miejsce wykonywanej pracy przez obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Data podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Data powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14 1.23.02 1.23.07 1.80.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023