Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KGSG ROUPTRP 01 – dane o obywatelach Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o osobach sprawujących faktyczną pieczę nad dzieckiem
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej
Źródło danych:
Rejestr obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej 4 razy w roku do 31 maja 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 30 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 29 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer PESEL obywatela Ukrainy – jeżeli został nadany. Unikalny numer w rejestrze obywatela Ukrainy. Imię obywatela Ukrainy. Drugie imię obywatela Ukrainy. Nazwisko obywatela Ukrainy. Data urodzenia obywatela Ukrainy. Obywatelstwo lub obywatelstwa obywatela Ukrainy. Płeć obywatela Ukrainy. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy obywatela Ukrainy, jeżeli występuje. Rodzaj dokumentu obywatela Ukrainy stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje. Data dokonania wpisu w rejestrze dla obywatela Ukrainy. Data zmiany wpisu w rejestrze dla obywatela Ukrainy. Data przekroczenia granicy. Data złożenia wniosku, o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy. Data końcowa okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawanego za legalny. Numer PESEL osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem – jeżeli został nadany. Imię osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Drugie imię osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Nazwisko osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Data urodzenia osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Obywatelstwo lub obywatelstwa osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Płeć osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Seria i numer dokumentu osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje. Rodzaj dokumentu osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje. Wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem – jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku – innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023