Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MEiN SIO 10 – dane dotyczące uczniów i nauczycieli – obywateli Ukrainy
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w kwartale do 16 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 1 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 2 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 1 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres zamieszkania ucznia. Forma zatrudnienia – nauczyciel. Imię. Informacja o miejscu nauki – nauka w szkole czy w domu. Kraj pochodzenia cudzoziemca. Nazwisko. Drugie imię. PESEL. Data urodzenia. Numer identyfikacyjny SIO ucznia. Typ jednostki sprawozdawczej. Adres szkoły, placówki. REGON szkoły, placówki. Nazwa szkoły, placówki. Symbol kraju pochodzenia ucznia i nauczyciela. Płeć. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Status cudzoziemca. Kod miejsca zamieszkania ucznia (miasto/wieś). Miejsce zamieszkania ucznia (miasto/wieś). Dokument potwierdzający tożsamość. Kod typu jednostki sprawozdawczej. Kod typu szkoły dla ucznia. Typ szkoły dla ucznia. Kod miejscowości szkoły. Rodzaj miejscowości szkoły
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.14 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023