Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KZZ – sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
KZZ – sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, posiadające jednostki zagraniczne (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 września 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Rodzaj prowadzonej działalności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.16 1.61.17 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024