Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
L-01 – sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
L-01 – sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej: zarządzające lasami państwowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, będące ich użytkownikiem wieczystym albo czasowym (z wyłączeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych); będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym albo czasowym lasów państwowych (poza Skarbem Państwa); będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym albo czasowym lasów samorządowych (z wyłączeniem urzędów gmin i dzielnic m.st. Warszawy);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Hodowla lasu. Pozyskanie drewna. Zagrożenia i ochrona lasu. Zasoby leśne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.52.01 1.52.02 1.52.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024