Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
M-06 – sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
M-06 – sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną w zakresie: poboru, uzdatniania i dostarczania wody (według PKD dział 36), odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (według PKD dział 37); urzędy obsługujące organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: poboru, uzdatniania i dostarczania wody (według PKD dział 36), odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (według PKD dział 37);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05 1.26.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024