Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe centra pomocy rodzinie; ośrodki pomocy społecznej; inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 21 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 11 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 28 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 29 września 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 28 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pomoc społeczna. Świadczenia z pomocy społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.07 1.25.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023