Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-OZSS-25 – sprawozdanie z działalności opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-OZSS-25 – sprawozdanie z działalności opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas oczekiwania na opinię. Ewidencja spraw. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Liczba spraw pozaopiniodawczych. Obciążenia administracyjne respondentów. Osoby badane. Terminowość realizacji zleceń. Udział lekarzy w badaniach. Wezwania w celu uzupełnienia opinii. Zatrudnienie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023