Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (dział 02, 03), B, C, D, E;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu do 14. dnia po miesiącu za miesiąc i do 15 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny producentów wyrobów. Dane identyfikacyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023