Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady poprawcze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 6 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 6 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja wychowanków w zakładzie poprawczym. Liczba skierowań oczekujących na doprowadzenie wychowanków. Obciążenia administracyjne respondentów. Osoby niepełnosprawne. Stan ewidencyjny wychowanków. Stosowanie art. 90 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zakład poprawczy, do którego nastąpiło przeniesienie nieletniego. Zakład poprawczy, z którego nastąpiło przeniesienie nieletniego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023