Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Schroniska dla nieletnich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 6 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 6 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja wychowanków w schronisku dla nieletnich. Obciążenia administracyjne respondentów. Osoby niepełnosprawne. Stan ewidencyjny wychowanków
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023