Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-03 – sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-03 – sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczące w systemie ochrony zdrowia; podmioty lecznicze będące spółkami kapitałowymi, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa, uczelni medycznej lub jednostek samorządu terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz Skarb Państwa, uczelnia medyczna lub jednostki samorządu terytorialnego dysponujące bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu; zakłady podległe MSWiA i MON;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 23 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane wstępne, do 3 lipca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia
Centrum e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 sierpnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Centrum e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane wstępne, do 15 lipca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Dotacje. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.16 1.29.17 1.65.13 1.65.19 1.65.20 1.65.32 1.67.07 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024