Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, urząd wojewódzki
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane zweryfikowane;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Instytut Psychiatrii i Neurologii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 czerwca 2024 r. za rok 2023 – dane wstępne, do 18 września 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka placówek leczniczych. Czas pracy. Kadra medyczna. Pracujący, w tym zatrudnieni. Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024