Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OS-29/k – kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-29/k – kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 osób lub więcej, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, F-N, P-U;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 5%
Raz w roku do 24 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Finansowanie ochrony środowiska. Pracujący, w tym zatrudnieni
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024