Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, wnoszące opłaty (oraz zwolnione z opłat) za pobór z ujęć własnych rocznie 5 000 m3 wody podziemnej i więcej albo 20 000 m3 wody powierzchniowej i więcej lub za odprowadzenie rocznie 20 000 m3 ścieków i więcej, z wyjątkiem: – zakładów (przedsiębiorstw) wodociągowych i kanalizacyjnych, – podmiotów zużywających wyłącznie wodę zakupioną od wodociągów komunalnych i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do sieci kanalizacyjnej, – gospodarstw rolnych, zużywających wodę wyłącznie na potrzeby produkcji zwierzęcej i roślinnej, niebędących fermami przemysłowego chowu zwierząt;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Gospodarowanie wodą. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Oczyszczalnie ścieków. Osady. Ścieki. Zamknięte obiegi wody
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024