Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej nadzorujące eksploatację: – oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich, – prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną, – oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie wnoszące opłaty (oraz zwolnione z opłat) za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Oczyszczalnie ścieków. Osady. Ścieki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024