Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących i rodzaj prowadzonej działalności wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) lub posiadające 1 milion ton odpadów nagromadzonych na terenie gminy i więcej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Odpady inne niż komunalne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024