Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; ministerstwa; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Narodowe Centrum Nauki; Główny Urząd Miar; urzędy marszałkowskie; wojewódzkie urzędy pracy; Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną według PKD do działu 72; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; uczelnie, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące prace badawcze i rozwojowe obok innej przeważającej działalności bez względu na liczbę pracujących;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aparatura naukowo-badawcza. Cechy grup przedsiębiorstw. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność badawcza i rozwojowa. Pracujący, w tym zatrudnieni. Własność intelektualna.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01 1.65.32
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024