Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PNT-05 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w nanotechnologii
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PNT-05 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w nanotechnologii
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, które prowadzą przeważającą działalność zaklasyfikowaną według PKD do grupy 72.1, podklasy 85.42.B lub klasy 94.99 lub w których prowadzona jest działalność w dziedzinie nanotechnologii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność w zakresie nanotechnologii
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024