Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PS-01 – sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PS-01 – sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 5 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Instytucjonalna piecza zastępcza. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Wspieranie rodziny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024