Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do działu 87;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024