Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PZP-1 – sprawozdanie o stanie lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Źródło danych:
PZP-1 – sprawozdanie o stanie lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Uchwały gminy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024