Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarządy powiatów; osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działalności w zakresie: sekcja A, dział 03, grupa 03.1, klasa 03.12, podklasa 03.12.Z – rybołówstwo w wodach śródlądowych, grupa 03.2, klasa 03.22, podklasa 03.22.Z – chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych oraz dział 01, grupa 01.5, klasa 01.50, podklasa 01.50.Z – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 12 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 września 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pracujący, w tym zatrudnieni. Stawy rybne. Urządzenia do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024